Adatkezelési tájékoztató

 

 

Adatkezelő:                      Cédrus Védelem Kft.

Székhely:             9600 Sárvár, Árpád u. 17. A. ép. 1. em. 2.

Cg.:                       18-09-113667

Adószám:            24872658-1-18

E-mail:                  jooandi@gmail.com

Telefon:                +36308706240

 

A hírlevélre történő feliratkozással a feliratkozó kifejezetten elfogadja, hogy a Cédrus Védelem Kft. a hírlevélre feliratkozáshoz szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a hírlevélről történő leiratkozásig felhasználja és tárolja.

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által a Cédrus Védelem Kft. hírleveleire történő feliratkozás, online tartalomszolgáltatás, az érintettel történő kapcsolattartás, szolgáltatások teljesítése, statisztikák, elemzések elkészítése, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés.

 

Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik;  (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

Az általunk kezelt személyes adatok: a feliratkozó neve, email címe

 

Adatkezelés időtartama: A hírlevélről történő leiratkozást követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

  • joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
  • kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
  • a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
  • jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
  • joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 13630 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni.
    Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában a hírlevélre nem tud feliratkozni.

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevélre történő feliratkozás során az általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Cédrus Védelem Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Cédrus Védelem Kft. a fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az adatokat elsődlegesen a Cédrus Védelem Kft., illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Sárvár, 2020. december 10.

 

                                                                                                Cédrus Védelem Kft.

adatkezelő